Accountec Byråportal
Accountec Sign
Skicka, signera och spara alla typer av avtal direkt via portalen!
Signera årsredovisningar, avtal & andra dokument med Mobilt Bankid dvs. avancerad elektronisk underskrift som följer eIDAS-förordningen
Smart workflow för signeringar!
Följ status och få omedelbar återkoppling när tex. en årsredovisning, avtal eller ett protokoll är signerat av alla parter samtidigt som arkivering sker automatiskt till anvisad plats i dokumentdelningen i portalen - Dokumentet är därefter direkt tillgängligt för både byrå och kund.
Avancerad Elektronisk Underskrift
Via Accountec SIGN valideras undertecknarens identitet med hjälp av Bankid och vi använder endast Avancerad Elektronisk underskrift och följer således eIDAS-förordningens regler kring signering enligt denna metod som också ligger i linje med lagstiftningskrav enligt Årsredovisningslagen

Vi använder endast BankID för verifiering av personerna som signerar och våra servrar finns i Sverige. Accountec lagrar checksumman på alla signerade dokument och kan på begäran verifiera ett dokuments äkthet.
Elektroniska underskrifter – vad gäller?
E-signaturer inom EU regleras genom EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014). Enligt förordningen finns det tre olika nivåer av elektroniska signaturer, nämligen enkla, avancerade och kvalificerade.
eIDAS
E-signaturer inom EU regleras genom EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014). Enligt förordningen finns det tre olika nivåer av elektroniska signaturer, nämligen enkla, avancerade och kvalificerade. Enligt eIDAS är en elektronisk underskrift, uppgifter i elektronisk form, som tillsammans med andra uppgifter i elektronisk form används för att en fysisk person ska kunna underteckna ett dokument.

När ett avtal tecknas mellan två parter finns ofta egentligen inga formkrav hur avtalet ska befästas. Det är upp till parterna hur de vill befästa att de slutit avtalet. Det kan t.ex. ske genom ett handslag (muntligt avtal) eller genom en mailkonversation.

Det finns emellertid situationer där formkrav för signaturer är reglerade i lag. Exempelvis avtal om försäljning av fast egendom (köpeavtal) kräver en traditionell vanlig skriven namnteckning för att vara giltig. Där kan idag ingen elektronisk underskrift befästa en sådan överenskommelse.

Årsredovisningslagen och Aktiebolagslagen ger stöd för att exempelvis en årsredovisning, ett protokoll från årsstämma eller en bolagsstämma kan undertecknas elektroniskt. Dock kräver dessa lagar att underskriften då ska vara av karaktären Avancerad Elektronisk underskrift enligt eIDAS-förordningen.
Avancerad underskrift
Enligt EU-förordningen eIDAS ska en avancerad elektronisk underskrift uppfylla dessa krav:

  • Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.

  • Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.

  • Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.
  • Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

Kvalificerad underskrift
En kvalificerad underskrift är i grunden densamma som en avancerad underskrift men uppfyller dessutom kraven för kvalificerade betrodda tjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) har tillsynsansvar för e-underskriftstjänster och andra betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen.
Underskriftstjänsten i Accountec Byråportal
Signeringstjänsten i Accountec Byråportal (accountec SIGN) är av karaktären Avancerad Elektronisk underskrift och följer således eIDAS-förordningens regler kring signering enligt denna metod som också ligger i linje med lagstiftningskrav enligt Årsredovisningslagen (för signering av årsredovisningar) och Aktiebolagslagen (för signering av stämmoprotokoll mm)

Vi använder BankID för verifiering av personerna som signerar. Våra servrar finns i Sverige.
Accountec lagrar checksumman på alla signerade dokument och kan på begäran verifiera ett dokuments äkthet.