Accountec Byråportal
Accountecs smarta TIPS för digitala byråer

Kundcase: Seemly Finance & Search – med ekonomin som styrmedel

I en serie artiklar lyfter vi några av Accountecs kunder och låter dem berätta hur de jobbar med Accountec byråportal och vad de ser som de största fördelarna med portalen. 

Torbjörn Fredriksson är affärsstrateg på Seemly Finance & Search, en ekonomibyrå vars vision är att göra sina kunder framgångsrika. Byrån har riktat in sig på tillväxtföretag som har intresse av ekonomi som styrmedel och inte bara ser ekonomi som ett nödvändigt ont. Det handlar om att reflektera över resultatet oavsett om det är enligt budget eller ej. 

Byråportalen hjälper till med digitalisering och struktur


Seemlys jobb handlar många gånger om att sätta struktur, arbetssätt och ekonomisk styrning så att ekonomin stödjer investeringar och tillväxt. Redovisning och lön ligger i botten och måste fungera, men det är rådgivning och styrning som är det centrala. 

Seemly Finance & Search vill att det de levererar verkligen stödjer kundens verksamhet. Byråportalen är ett bra verktyg för att sätta struktur och underlätta digitalisering.

”Vi försöker att se mer framåt än bakåt och få ledningen att lyfta blicken och se helheten i bolaget. Att inte fastna i om månadens resultat var bra utan arbeta med ägare, styrelser och ledning kring vad de vill framåt med företaget, det önskade läget”, säger Torbjörn. 

Han anser att för mycket manuellt arbete lätt skapar fel som tar onödig tid att rätta upp och att Seemly Finance & Search därför vill jobba med kunder som är positivt inställda till att digitalisera sig. 

”Accountecs byråportal är ett bra verktyg för att få kunderna att bli mer digitaliserade och för att sätta struktur. Vi vill inte lägga tid på manuell hantering utan lägga fokus på det som är värdeskapande”, säger Torbjörn. ”Det lönar sig inte idag att jobba manuellt.” 

Många system – men helst på samma ställe


Seemly har många kunder som är i en tillväxtfas och Torbjörn berättar att de ofta inte har processer på plats som stämmer överens med var de är i sin resa. De behöver helt enkelt hjälp att växla upp och det är där Seemly Finance & Search kommer in – många gånger som en interimspartner. 

”Vi vill verkligen förstå kundernas verksamhet, och kan nog ibland upplevas som lite jobbiga. Men vi vill att det vi levererar verkligen stödjer kundens verksamhet”, säger Torbjörn. 

Han berättar att de hela tiden letar system för sina kunders räkning, för att ligga i framkant digitalt. ”Kunder som vill växa kommer att ha behov av olika system i olika livscykler”, säger Torbjörn. Just nu letar de exempelvis efter budgetverktyg, något som t.ex finns att välja bland de integrerade systemen i byråportalen.

Accountec byråportal - integrationer
Byråportalen möjliggör för byrån att på ett snyggt sätt koppla ihop olika verktyg mot kunden.

Seemly har tät kontakt med Accountec och ger ofta förslag på olika integrationer. ”Vi försöker hänga med på de nyheter som introduceras i portalen och även påverka det vi vill ha in. Accountec är väldigt lyhörda och roliga att jobba med”, säger Torbjörn. 

Han ser det som en stor fördel att byråportalen på ett proffsigt och snyggt sätt möjliggör för byrån att koppla ihop olika verktyg mot kunden. 

”Går man in i portalen är man automatiskt inloggad i flera andra system. Det är många system, men det upplevs som betydligt färre”, säger han och tillägger att för kundens del gäller devisen: ju färre system desto enklare. 

Portalen förenklar kommunikation och dokumentdelning


Sedan Seemly introducerade Accountec byråportal kommunicerar de mer och mer med kunderna via portalen i stället för på andra sätt. Det är en stor fördel både för dem och för deras kunder att ha all kommunikation med kunden samlad på ett ställe. 

”Portalen säkerställer via automatiska påminnelser att vi gör rätt saker i rätt tid”, säger Torbjörn. ”Det är ett bra system för att inte glömma eller tappa bort något, både för byrå och kund.”

De delar också dokument på ett annat sätt än tidigare och uppskattar möjligheten att med hjälp av olika behörigheter kunna låta olika kunder, och till och med olika personer hos kunden, gå in i olika mappar. Att all dokumentdelning och kommunikation är till skillnad från i andra kanaler också GDPR-säkrad, vilket Torbjörn också nämner som en stor fördel med portalen. 

”En annan riktigt bra funktion är att kunna bjuda in revisorer i systemet vid bokslut och att man kan signera olika dokument digitalt såsom t.ex. årsredovisningen.” 

Många bra funktioner i byråportalen


Torbjörn pratar mycket om att ekonomifunktionen ska vara stödjande och inte en belastning. Kunden måste se ekonomi som ett redskap för att skapa värde, men Seemly måste som byrå och partner också kunna prata olika avdelningars språk och "översätta" ekonomin. 

”Vi arbetar därför mycket med rapporter och analysverktyg och alla rapporter skräddarsys via portalen för respektive kund”, säger Torbjörn. De arbetar med Finsit, en av många integrerade rapportfunktioner i byråportalen.

Rapportering i byråportalen
Rapporteringen skräddarsys för varje kund. Vill du veta vilka rapportverktyg som är integrerade i portalen? Läs mer om våra integrationer här.

Precis som Jessika Kamblad på Lavendo talar sig Torbjörn varm för funktionen för automatisk kontroll av PEP (politiskt utsatt person) och AML (kontroll av penningtvätt) där byrån kan spara mycket tid eftersom register uppdateras automatiskt och som ger bra kännedom om kundens verksamhet. 

Han nämner också resursplaneringen som en bra funktion som känns väldigt bra jämfört med andra liknande system. ”Resursplaneringen är ett måste för att effektivt internt se att vi lägger ner rätt tid på rätt kund”, säger Torbjörn. 

Avslutningsvis berättar Torbjörn att de till och med har kunder som egentligen lämnat Seemly, men ändå fortsätter att gå in via Seemly i byråportalen, eftersom de tycker att funktionen är så bra. ”Ofta stannar en kund hos oss kanske ett par år, sedan blir de så pass stora att de behöver en egen ekonomiavdelning. Men portalen vill de ofta ha kvar.”

”Portalen är väldigt proffsig”, avslutar Torbjörn. ”Den knyter tydligt ihop affären och allt sker digitalt.”