Accountec Byråportal
Allmänna villkor
Var god läs igenom följande villkor noggrant innan du använder hemsidan eller tjänsterna som Accountec Sweden AB erbjuder.
1. Allmänt
Dessa villkor konstituerar alla överenskommelser mellan Accountec Sweden AB (nedan benämnt Accountec och dig, användaren. Accountec Byråportal (nedan benämnt portalen) är en tjänst som Accountec erbjuder företag och organisationer (ej konsumenter). Portalen innebär att kunder mot ersättning disponerar en lagringsplats för information och system som är åtkomlig via Internet. Lagringsplatsen kan vara strukturerad för olika ändamål såsom dokumenthantering, tidrapportering, fakturering, ärendehantering eller enligt annan sammansättning av system och funktionalitet enligt kundens önskemål. Registrerad kund ansvarar fullt ut för att användningen av tjänsten betalas enligt villkoren i detta avtal. Detta avtal kan när som helst komma att ändras av Accountec.
Genom att använda Accountecs byråportal har villkoren i detta avtal accepterats i sin helhet.

2. Användning
Tjänstens omfattning och funktion specificeras på webbplatsen www.accountec.se och genom den hjälpfunktion som finns tillgänglig när tjänsten används. Portalen får endast användas i enlighet med villkoren i detta avtal eller anvisningar som i övrigt tillhandahålles via www.accountec.se. Kunden har rätt att låta en eller flera användare nyttja portalen. Vad som nedan anges avseende kunden gäller även användare som fått tillgång till tjänsten via kunden. Kunden har således fullt ansvar för användarnas nyttjande, i förhållande till Accountec. Det innebär bland annat att kunden ansvarar för att utdelade identiteter, lösenord och liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Misstänker kunden att lösenordet obehörigen kommit någon till kännedom skall kunden omedelbart meddela Accountec. All användning av portalen utöver vad som tillåts i villkoren i detta avtal, eller anvisningar som i övrigt tillhandahålles av Accountec, är uttryckligen förbjuden. Vad som ovan nämns innebär exempelvis att kunden under inga omständigheter får använda portalen på ett sätt som strider mot goda seder eller svenska och internationella lagar eller förordningar. Det innebär
exempelvis att förfaranden som på något sätt påverkar andra användare, förändring, modifiering, dekompilering, dekonstruktion, vidarelicensiering, uthyrning, försäljning, och liknande inte i något fall eller under några omständigheter är tillåtna. Det är inte heller tillåtet att tillåta eller möjliggöra för annan att förfara på ett sätt som strider mot detta avtal eller Accountecs anvisningar. I de fall fel eller brister upptäcks i portalen skall dessa anmälas till Accountec. Vidare förbehåller sig Accountec rätten att granska kundens sätt att hantera och använda portalen eller programvaran som ingår i tjänsten.
Användningen av portalen kan från tid till annan komma att begränsas på grund av tekniskt förbättrings- eller underhållsarbete. Accountec kommer att verka för att dessa avbrott skall bli så få och kortvariga som möjligt.

3. Restriktioner
Portalen är avsedd endast för kommersiell användning och inte för konsumenter. För att använda portalen måste användaren: 1. Vara myndig, agera för egen räkning eller för en juridisk person. 2. Uppge fullständigt namn, en giltig e-postadress. 3. Inte vid något tillfälle sälja vidare tjänsten eller koppla tjänsten till tjänster erbjudna av användaren eller tredje part utan skriftligt medgivande från
Accountec 4. Inte låta andra personer använda kontots inloggningsuppgifter eller låta flera personer använda samma konto. Accountec förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl stänga av enskilda användare från portalen samt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Om Accountec säger upp avtalet upphör kundens rätt att använda portalen med omedelbar verkan.

4. Kompletterande information
Om det föreligger minsta tveksamhet om huruvida nyttjande av portalen strider mot avtalet, tillämpliga lagar, förordningar eller andra bestämmelser, åligger det användaren att inhämta kompletterande information innan användningen påbörjas.

5. Avtalstid och uppsägning
Portalen erbjuds genom ett 12-/24-/36-månadersavtal. Uppsägning skall skriftligen meddelas motparten senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om ingen av parterna säger upp avtalet förlängs det automatiskt med 12 månader åt gången. Uppsägning kan endast ske vid månadsskifte. Uppsägning skall ske skriftligen och sändas via e-post till info@accountec.se. Accountec tar per automatik över ansvar och fakturering av slutkund som tecknat portal-avtal genom byrå/partner/återförsäljare och vill fortsätta nyttja tjänsten efter det att innevarande avtalstid mellan Accountec och partner löpt ut eller för det fall att en partner skulle bli insolvent.

6. Betalning och fakturering
Betalning skall ske mot faktura senast 30 dagar från fakturadatum. Kunden faktureras endast för minimum antalet licenser enligt avtal samt de användarkonton som varit eller är markerade som aktiva under fakturaperioden. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader. Kunden skall utan dröjsmål meddela Accountec eventuell invändning mot erhållen faktura. Om sådan invändning inte inkommer till Accountec inom 8 dagar från fakturadatum förlorar kunden rätten att göra invändning. Oaktat att invändning gjorts utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen beträffande den del av fakturabeloppet som ej är tvistig.

6.1 Priser
Alla priser kan förändras. Om priserna ändras skall Accountec meddela användaren minst 30 dagar innan. Meddelandet kan komma att tillhandahållas på Accountecs hemsida www.accountec.se, genom e-brev eller genom publicering i tjänsten. Portalen indexregleras normalt årligen enligt Labour Cost index (LCI), Preliminära siffror, tabell J. Vid den händelse att LCI utgår som index hos Statistiska centralbyrån (SCB) kommer Accountec att indexreglera enligt Arbetskostnadsindex (AKI).

6.2 Utfästelser och garantier
Användaren utfäster och garanterar att: 1. Användaren har full rätt och auktoritet att ingå avtal med Accountec för egen räkning eller för en juridisk persons räkning. 2.Användaren utför skyldigheterna som följer av detta avtal och att användningen av tjänsten inte strider mot gällande lagar och förordningar, innefattande, men ej begränsat till, lagar och förordningar rörande överföring av personuppgifter för personer bosatta i Europeiska Unionen; bryter mot någon överenskommelse med tredje part; eller orimligt ingrepp i andra Accountec-kunders användning av tjänsten.
3. Användaren skall alltid ha en giltig e-postadress i tjänsten, och snabbt ändra all relevant kontoinformation som krävs i tjänsten. 4. Avtalstecknaren eller annan, som Accountec meddelats, utsedd person kan lägga till användare /höja minimiantalet kunder.

7. Ansvarsbegränsning
Användande av portalen och programvaran sker uteslutande på användarens egen risk och ansvar. Accountec svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador till följd av användningen av portalen eller programvaran. Ansvarsbegränsningen omfattar, men begränsas inte till, utebliven vinst, driftsavbrott, följdskador, förlust av information, skada på annan program- eller hårdvara samt annan ekonomisk skada. Detta gäller även om Accountec har uppmärksammats på att ovan angivna skador skulle kunna uppkomma. Denna ansvarsbegränsning gäller både kontrakträttsliga och utomobligatoriska förhållanden.

8. Friskrivning från garantier
Accountec friskriver sig härmed från alla, såväl uttryckliga som underförstådda, garantier. Friskrivningen gäller således även underförstådda garantier avseende kvalité, funktionalitet och ändamålsenlighet för ett visst syfte. Accountec lämnar inga garantier att programvaran är felfri, eller att eventuella fel och brister kommer att åtgärdas. Garantier lämnas inte heller vad gäller användningen eller resultatet av användningen av portalen eller programvaran, dess pålitlighet, noggrannhet eller övriga egenskaper. Dessa garantier kan inte utvidgas vare sig skriftligen eller muntligen av Accountecs anställda eller Accountecs representanter.

9. Support
Användaren har möjlighet att erhålla kostnadsfri teknisk support via Accountec kundservice & support angivna kommunikationsvägar. Denna support avser endast oplanerade driftavbrott eller systemfel. Övrig support erbjuds via supportavtal.

10. Äganderätt, upphovsrätt och varumärken
Accountec innehar och förbehåller sig full äganderätt och upphovsrätt till Byråportal-konceptet och -programvaran i nuvarande och framtida versioner. Dessa rättigheter är skyddade av svensk och internationell lagstiftning. Användaren erhåller genom dessa villkor endast en rätt att använda portalen och programvaran och har därmed inte rätt att göra anspråk på några övriga rättigheter till dessa.

11. Överlåtelse
Kundens rättigheter och skyldigheter enligt detta villkor är personliga och får inte överlåtas till tredje man . Accountec äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje man. Accountec äger vidare rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor.

12. Personuppgifter
Kunden är personuppgiftsansvarig i förhållande till de personer vars personuppgifter behandlas i portalen. Det innebär att Kunden ansvarar för att den registrering och lagring av information som sker i och med användandet av portalen överensstämmer med reglerna i GDPR och personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig svensk eller internationell lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.

13. Kommunikation
Kunden skall ange den adress dit faktura skall skickas samt den e-postadress dit andra meddelanden skall skickas. Har Accountec skickat ett meddelande till någon av de angivna adresserna, anses meddelandet ha kommit fram till kunden senast 3 dagar efter avsändandet. De meddelanden som Accountec skickar till användaren skall anses korrekt delgivna när de skickas via e -brev till den e-postadress användaren har uppgivit vid registrering eller vid senare modifikation av kontoinformationen. För de fall att meddelande har publicerats i tjänsten eller på angiven webbadress skall de anses korrekt delgivna efter att sådan publicering har skett.

14. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Ingen av parterna i detta avtal ersätter den andra parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av befriande omständighet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller annan allmänt erkänd Force Majeure. Därutöver hör andra omständigheter som ligger utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder part ej skäligen kunnat
undvika eller övervinna. Part som påkallar befrielse från påföljd har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det föreligger en viktig grund eller om fullgörandet av viss förpliktelse försenas enligt ovan med mer än fyra (4) veckor.

15. Tvist och tolkning
Vid tolkning av dessa villkor skall svensk lag tillämpas. Detta avtal har företräde framför andra eventuellt förekommande rättshandlingar mellan användare och Accountec. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Tvist som enbart rör betalning av sådana tjänster och produkter som avtalet omfattar skall slutligt avgöras i allmän domstol. För det fall att något villkor i detta avtal av domstol eller administrativ myndighet inte bedöms giltigt skall övriga delar av avtalet ändå gälla fullt ut och tolkas på ett sätt som skulle ha gällt om den exkluderade delen
av avtalet gällde.